Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
 
Eelnu - Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 mrus number 21
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna histranspordis sidu eest tasumise kord ja sidupiletite hinnad
Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 mrus number 21 [RT IV, 29.03.2013, 3]
Justumine:01.04.2013
Kehtetuks tunnistamine:24.11.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2013 - 24.11.2014 [RT IV, 29.03.2013, 3]

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 13.11.2014 nr 29 [RT IV, 21.11.2014, 14 - just. 24.11.2014]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn                                                                                                  21. mrts 2013 nr 21

Tallinna histranspordis sidu eest tasumise kord ja sidupiletite hinnad

Mrus kehtestatakse histranspordiseaduse 5 lg 1 p-de 9-11 ja lg 3, 24 lg 2 p-de 3 ja 4, 27 lg 1, 281, 29 lg 1 p 1 ja lg 3 ja 52 lg 2 alusel.

1. peatkk
LDSTTED

1.  Mruse reguleerimisala

Kesolev kord mrab kindlaks sidusoodustuse saamise ja sidu eest tasumise korra ning kehtestab Tallinna htse piletissteemi bussi-, trammi- ja trolliliinide sidupiletite hinnad.

2.  Misted

Korras kasutatakse misteid jrgmises thenduses:

1) Tallinna htse piletissteemi histransport (edaspidi histransport) on avalik veoteenus, mida osutatakse Tallinna linnas bussi-, trammi- ja trolliliinidel. Tallinna hissidukites kehtib hine siduigust tendav dokument ja e-piletissteem. Tallinna hissidukid on thistatud Tallinna Transpordi logoga;

2) e-piletissteem on Tallinna htne piletissteem, mille kaudu saab osta elektroonilisi sidupileteid veebikeskkonnast www.pilet.ee, mgipunktidest ja validaatori abil ning paberpileteid hissidukist. E-piletissteemis vib kasutada e-kaarti (edaspidi hiskaart) ning muid ssteemiga hildatud kontaktivabu kaarte (niteks pilaspilet), mis vastavad raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile, vi tulevikus lhikontaktiga andmesidekiibiga ehk NFC-mobiiltelefoni;

3) siduigust tendav dokument on sidupilet vi muu kesolevas mruses nimetatud siduigust vi sidusoodustust tendav dokument. Elektroonilise sidupileti vi siduiguse olemasolu tendatakse valideeritud hiskaardi vi muu kesolevast mrusest tuleneva andmekandja abil. Sidupilet on: he sidu pilet, tunnipilet, pevapilet, hispilet;

4) hiskaart on elektrooniline kontaktivaba isikustatud vi isikustamata andmekandja siduiguse tendamiseks. hiskaart on seotud kontoga, kuhu saab laadida raha, millele saab osta sidupileteid ja aktiveerida sidusoodustusi. hiskaardil on Tallinna Transpordi logo. Isikustatud hiskaart kehtib ainult koos isikut tendava dokumendiga;

5) validaator ehk e-komposter on hissidukis paiknev elektronseade, mille juurde hiskaardi asetamisel siduigus valideeritakse. Siduiguse olemasolust vi puudumisest annab mrku seadme ekraanile ilmuv tekst ja helisignaal;

6) valideerimine on validaatori abil siduiguse kontrollimine, elektroonilise pileti ostmine vi siduiguse registreerimine igakordsel sisenemisel hissidukisse. Valideerimine on kohustuslik kigile elektroonilise pileti kasutajatele ja sidusoodustuse igusega isikutele;

7) he sidu pilet on juhi kest ostetud paberpilet, mis annab he sidu iguse;

8) tunnipilet on hiskaardi kontole laaditud raha eest ostetud sidupilet, mis hakkab kehtima ostumomendist ehk esimesest valideerimisest ja kehtib piiramatu arv kordi viimase valideeritud sidu lpuni. Esimese ja viimase valideerimise ajavahe vib olla kuni 60 minutit;

9) pevapilet on sidupilet, mis annab sitjale iguse kasutada histransporti mratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

10) hispilet Elektriraudtee AS-iga on e-pileti ssteemi kaudu ostetud sidupilet, mis annab iguse mratud aja jooksul kasutada Tallinna histranspordi- ja Harjumaa reisirongiteenust elektrifitseeritud raudteedel piiramatu arv kordi;

11) Tallinna-Harjumaa hispilet on sidupilet, mis annab iguse kasutada Tallinna histranspordi- ja Harju maakonna avalike liinide teenust mratud aja jooksul piiramatu arv kordi;

12) isikut tendav dokument on riigiasutuse vljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, snniaeg vi isikukood, foto vi nokujutis ning allkiri vi allkirjakujutis, kui seadus vi selle alusel kehtestatud igusakt ei mra kindlaks teisiti;

13) sotsiaalhoolekandeosakonna tend on linna- vi vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tend sidusoodustuse iguse kohta vi linna- vi vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna pitseriga vljavte rahvastikuregistrist (isiku pring iseenda kohta rahvastikuregistrist). Isiku pring iseenda kohta rahvastikuregistrist toimub vastavalt rahvastikuregistri seaduse 12. peatkile. Isikul on igus saada teavet oma alaealiste laste andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel. Nimetatud seosed on olemas alates 1. jaanuarist 2002 sndinud laste ja vanemate andmete vahel. Varem sndinud laste ja vanemate andmete vahel vivad isikuseosed puududa ja nende laste andmeid vanemale pringu tulemusena ei kuvata;

14) ajateenija on kaitseveteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustuse titmisele kutsutud kaitsevekohustuslane;

15) laps on kuni 18-aastane isik vi pilane, kes pib statsionaarses ppes vi muus ppevormis phikoolis, gmnaasiumis vi phikooli baasil kutseppeasutuses kuni 19-aastaseks saamiseni, 19-aastaseks saamisel jooksva ppeaasta lpuni;

16) pere on sotsiaalne ksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud samal aadressil. Kesoleva mruse raames ksitatakse perena vhemalt hte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi;

17) tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijrgne elukoht on Tallinn;

18) pilane on isik, kes pib statsionaarses ppes vi muus ppevormis phikoolis, gmnaasiumis vi phikooli baasil kutseppeasutuses kuni 19-aastaseks saamiseni (kaasa arvatud);

19) Eesti hariduse infossteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kigi Eesti Vabariigis ppivate isikute (pilased, lipilased) andmeid, kaasa arvatud Eesti Vabariigis ppivate vlismaalaste andmeid. EHIS ei sisalda andmeid vlismaal ppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;

20) Sotsiaalkindlustusameti infossteemis (edaspidi SKAIS) on andmed pensionride kohta, kellele on mratud riiklik pension;

21) hisliinid on Tallinna ja selle lhipiirkondade haldusterritooriume hendavad maakonnaliinid (1A, 18, 20, 27, 30, 34A, 38).

2. peatkk
PILETISSTEEM

3.  Sidupiletid

(1) E-piletissteemi piletid jagunevad jrgmiselt:

1) he sidu pilet;

2) tunnipilet;

3) pevapilet;

4) hispilet Harjumaaga;

5) hispilet Elektriraudtee AS-iga.

(2) he sidu piletid jagunevad jrgmiselt:

1) 1 sidu pilet (hissidukist);

2) 1 sidu sooduspilet (hissidukist).

(3) Tunnipiletid jagunevad jrgmiselt:

1) 1 tunni pilet;

2) 1 tunni sooduspilet.

(4) Pevapiletid jagunevad jrgmiselt:

1) 1 peva pilet (24 tundi);

2) 3 peva pilet (72 tundi);

3) 5 peva pilet (120 tundi);

4) 30 peva pilet;

5) 30 peva sooduspilet.

(5) 30 peva hispiletid Elektriraudtee AS-iga jagunevad jrgmiselt:

1) 1. tsooni hispilet;

2) 1. tsooni soodushispilet;

3) 1. tsooni ekspressrongi hispilet;

4) 1. tsooni ekspressrongi soodushispilet;

5) 2. tsooni hispilet;

6) 2. tsooni soodushispilet;

7) 2. tsooni ekspressrongi hispilet;

8) 2. tsooni ekspressrongi soodushispilet;

9) 3. tsooni hispilet;

10) 3. tsooni soodushispilet;

11) 3. tsooni ekspressrongi hispilet;

12) 3. tsooni ekspressrongi soodushispilet;

13) 4. tsooni hispilet;

14) 4. tsooni soodushispilet;

15) 4. tsooni ekspressrongi hispilet;

16) 4. tsooni ekspressrongi soodushispilet.

(6) Tallinna-Harjumaa hispiletid jagunevad jrgmiselt:

1) Tallinna-Harjumaa 1. tsooni 30 peva hispilet;

2) Tallinna-Harjumaa 1.-2. tsooni 30 peva hispilet;

3) Tallinna-Harjumaa 1.-3. tsooni 30 peva hispilet;

4) Tallinna-Harjumaa 1.-5. tsooni 30 peva hispilet.

4.  Sidupiletite hinnad

(1) Sidupiletite hinnad

Hind

he sidu piletid

hissidukist sularaha eest

1 sidu pilet

1,60

1 sidu sooduspilet

0,80

Tunnipiletid

hiskaardi kontole laaditava raha eest*

1 tunni pilet

1,10

1 tunni sooduspilet

0,55**

Pevapiletid

1 peva pilet (24 tundi)

3

3 peva pilet (72 tundi)

5

5 peva pilet (120 tundi)

6

30 peva pilet

23

30 peva sooduspilet

8,50**

* Tunnipileteid saab osta vaid sidu valideerimisel hiskaardile laaditud raha eest.

** Soodushinnaga sidupileteid saab osta vaid isikustatud hiskaardile. Isikustamata hiskaardile saab osta ainult tishinnaga sidupileteid.

(2) Elektriraudtee sidutsoonide jagunemise aluseks on Harju maavanema kehtestatud sidutsoonid. Elektriraudtee AS-iga hispiletite hinnad kehtestab Elektriraudtee AS vastavalt Tallinna Linnavalitsusega slmitud kokkuleppele.

(3) Tallinna-Harjumaa sidutsoonid kehtestab Harju maavanem. Tallinna-Harjumaa sidupiletite hinnad kehtestab Harju maavanem vastavalt Tallinna Linnavalitsusega slmitud kokkuleppele. Tallinna-Harjumaa 30 peva hispiletid jagunevad he ja mitme tsooni piletiteks.

3. peatkk
SIDUSOODUSTUSE IGUS JA SEDA TENDAVAD DOKUMENDID

5.  Sidusoodustuse igus ja sidusoodustuse igust tendavad dokumendid

(1) Tasuta sidu igus on jrgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:

1) eelkooliealine laps - dokumenti ei nuta;

2) kuni kolmeaastase lapse saatja - dokumenti ei nuta;

3) puudega laps ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti vljastatud puuet tendav dokument koos isikut tendava dokumendi vi pilaspiletiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nuta;

4) sgava puudega 16-aastane ja vanem isik ning tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti vljastatud puuet tendav dokument koos isikut tendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nuta;

5) sgava vi raske ngemispuudega isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti vljastatud puuet tendav dokument koos isikut tendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nuta;

6) 65-aastane ja vanem isik, kelle rahvastikuregistrijrgne elukoht on Eesti Vabariik - valideeritud isikustatud hiskaart koos Eesti Vabariigis vljastatud isikut tendava dokumendiga vi Eesti Vabariigis vljastatud isikut tendav dokument;

7) represseeritu ja temaga vrdsustatud isik - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga vi represseeritu tend;

8) Ternobli aatomielektrijaama avarii tagajrgede likvideerimisest osavtnu - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga vi Ternobli aatomielektrijaama avarii tagajrgede likvideerimisest osavtnu tunnistus;

9) kaitsevelase vormiriietuses ajateenija - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga vi veosa tend ajateenistuses viibimise kohta;

10) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnik - ametitend;

11) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse vi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldusttaja tlesannete titmisel - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga;

12) Tallinna histranspordis sitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevtte ttaja - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga;

13) Tallinna Transpordiameti ttaja tlesannete titmisel - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga;

14) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ttaja tlesannete titmisel - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga;

15) tallinlasel - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga;

16) pilasel, kelle rahvastikuregistrijrgne elukoht on Eesti Vabariik - valideeritud isikustatud hiskaart koos Eesti Vabariigis vljastatud isikut tendava dokumendiga vi valideeritud, Eesti Vabariigis vljastatud pilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile vi valideeritud isikustatud hiskaart koos Eesti Vabariigis vljastatud pilaspiletiga vi sellega vrdsustatud ISIC Scholari kaardiga, valideeritud ISIC Scholari kaart.

(2) Kesoleva paragrahvi like 1 punktis 15 nimetatud tasuta sidu iguse saamiseks on tallinlasel kohustus igal hissidukisse sisenemisel sit isikustatud hiskaardiga valideerida. Tasuta sidu igus valideeritud isikustatud hiskaardil kehtib ainult koos isikut tendava dokumendiga. Isiku rahvastikuregistrijrgset elukohta kontrollitakse ks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sidusoodustus kehtetuks.

(3) Kesoleva paragrahvi like 1 punktides 6, 15 ja 16 nimetatud isikute tasuta sidu igus aktiveerub hiskaardi isikustamisel.

(4) Kesoleva paragrahvi like 1 punktides 7-9 ja 11-14 mrgitud isikud saavad valideeritud isikustatud hiskaardiga tasuta sidu igust tendada vaid juhul, kui sitja andmed on esitatud Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonnale vi Tallinna Transpordiametile.

(5) he sidu sooduspileti kasutamise igus sltumata elukohast on jrgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:

1) pilane, kelle rahvastikuregistrijrgne elukoht ei ole Eesti Vabariik - ISIC Scholari kaart;

2) lipilane - Eesti Vabariigis vljastatud lipilaspilet, ISIC Studenti kaart vi Swedbanki Tudengikaart;

3) pensionr - Eesti Vabariigi pensionitunnistus koos isikut tendava dokumendiga;

4) raske vi keskmise puudega 16-aastane ja vanem isik - Sotsiaalkindlustusameti vljastatud puuet tendav dokument koos isikut tendava dokumendiga;

5) kolme ja enama lapsega pere vanem (v.a tallinlased) - kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tend koos isikut tendava dokumendiga.

(6) Soodustunnipileti, sooduspevapileti ja soodushispileti Elektriraudtee AS-iga kasutamise igus sltumata elukohast on jrgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:

1) lipilane - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga vi valideeritud Eesti Vabariigis vljastatud lipilaspilet vi sellega vrdsustatud valideeritud ISIC Studenti kaart vi valideeritud Swedbanki Tudengikaart;

2) pensionr - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga;

3) raske vi keskmise puudega 16-aastane vi vanem isik - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga ja Sotsiaalkindlustusameti vljastatud puuet tendav dokument koos isikut tendava dokumendiga;

4) kolme ja enama lapsega pere vanem (v.a tallinlased) - valideeritud isikustatud hiskaart koos isikut tendava dokumendiga ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tend.

(7) Sidusoodustuse saamiseks peavad olema tidetud kesolevas paragrahvis ja peatkis 4 stestatud tingimused.

(8) Kolme ja enama lapsega pere lapse vanema ning raske vi keskmise puudega 16-aastasel ja vanemal isikul isikustatud hiskaardi phiseks sidusoodustuse saamiseks tuleb hiskaart isikustada sooduskaardina mgipunktis vi teha veebikeskkonnas www.pilet.ee mrge lahtrisse „Olen sooduspiletiga sitja ja tendan sidusoodustuse igust soodustust tendava dokumendiga“.

(9) Kesoleva paragrahvi like 6 punktides 1 ja 2 mrgitud isik saab valideeritud isikustatud hiskaardiga sidusoodustuse igust tendada vaid juhul, kui sitja andmed on olemas EHISes vi SKAISis.

(10) Soodustuse tendamisel Eesti Vabariigi lipilaspileti, ISIC Studenti kaardi vi Swedbanki Tudengikaardiga, tuleb hiskaart isikustada sooduskaardina mgipunktis vi teha veebikeskkonnas www.pilet.ee mrge lahtrisse „Olen sooduspiletiga sitja ja tendan sidusoodustuse igust soodustust tendava dokumendiga“.

(11) Siduiguse tendamiseks tuleb esitada kontrolrile valideeritud hiskaart ja sidusoodustust tendav dokument (v.a juhul, kui soodustus on mmisel registrist kontrollitud, mida nitab info mgikanalis). Isikustatud valideeritud hiskaart kehtib ainult koos isikut tendava dokumendiga.

(12) Sitja on kohustatud igal sisenemisel hissidukisse sidusoodustuse hiskaardiga valideerima. Teistkordsel jrjestikusel valideerimisel kuvatakse validaatori ekraanil sidupileti vi sidusoodustuse kehtivus ja/vi raha jk.

4. peatkk
SIDU EEST TASUMINE

6.  Sitja kohustused

Sitja on kohustatud:

1) omama ja kaasas kandma hissiduki kasutamiseks siduigust tendavat dokumenti, valideeritud hiskaarti vi muud e-piletissteemiga hilduvat andmekandjat;

2) igal sisenemisel hissidukisse siduiguse valideerima hiskaardiga. hiskaardile ostetud sidupilet ja kantud sidusoodustus annab siduiguse prast valideerimist;

3) kontrollima valideerimise nnestumist, millest annab mrku helisignaal ja seadme ekraanil ilmuv tekst siduiguse olemasolu kohta. hiskaardi kontol olev sidupilet vi sidusoodustus annab siduiguse prast valideerimist.

7.  Mgikanalid

(1) Sidupiletite eelmk ja hiskaardi kontole raha laadimine toimub:

1) mgipunktis;

2) telefonioperaatori vahendusel;

3) veebikeskkonnas www.pilet.ee.

(2) hissiduki juhilt saab sularaha eest osta he sidu pileti.

(3) hissidukis saab validaatori kaudu hiskaardi kontole laaditud raha eest osta sidupileti.

8.  Sidu eest tasumine

(1) Soodushinnaga sidupileteid saab osta vaid isikustatud hiskaardi kontole.

(2) Isikustamata hiskaardi kontole saab osta ainult tishinnaga sidupileteid.

(3) hiskaardi kontole laaditud raha eest on vimalik osta valideerimisel he tunni pileteid korraga kuni kuuele isikule ehk viis lisapiletit. Esmalt tuleb valideerida hiskaardiga validaatori ees hiskaarti viibutades he tunni pilet, seejrel valida noolega vajalik lisapiletite arv, kinnitada lisapiletite arv vajutades nuppu „OK“ ning seejrel valideerida hiskaardiga lisapiletite ost. Lisapiletid on tishinnaga piletid. Kui hiskaart on isikustatud ja hiskaardi omanikul on kas tasuta vi soodussidu igus, siis lisapiletid makse tishinnaga. Lisapiletid kehtivad koos hiskaardiga, millega piletid osteti.

(4) Kui kalendripeva jooksul ostetud tunnipiletite maksumus letab he peva pileti maksumuse, siis arvestatakse sitja tunnipiletid mber he peva piletiks. he peva pileti automaatseks mberarvestamiseks peab hiskaardi kontole olema laaditud vhemalt he peva pileti hind. Kesoleva paragrahvi likes 3 nimetatud lisapileteid pevapiletiks mber ei arvestata.

(5) hiskaardile ostetud 30 peva pilet hakkab kehtima ostumomendil vi mratud kuupevast ja kehtib 30 peva jooksul kuni viimase peva lpuni kella 23.59-ni. 30 peva pilet annab sidu iguse prast igakordset sidu valideerimist hissidukisse sisenemisel.

(6) hiskaardile ostetud 1, 3, 5 vi 30 peva pilet hakkab kehtima ostuhetkel vi mratud kuupeval.

(7) hiskaardi valideerimisel kontrollib piletimgissteem kehtiva sidupileti ja sidusoodustuse olemasolu. Kui sitja hiskaardi kontol ei ole sidupiletit ega sidusoodustust, kuid sinna on laaditud raha, makse valideerimisel sitjale he tunni pilet. Kui hiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, ei ole sidupiletit ega sidusoodustust, tuleb hissiduki juhilt osta he sidu pilet. Teistkordsel jrjestikusel valideerimisel kuvatakse validaatori ekraanil sidupileti vi sidusoodustuse kehtivus ja/vi raha jk.

(8) he sidu pileteid makse hissidukist sularaha eest. he sidu pileti ostmiseks hissidukist sisenetakse hissidukisse esiuksest. he sidu piletit ei valideerita. Sitja peab he sidu pileti hoidma alles sidu lpuni. he sidu pilet kehtib sidukis, kus pilet osteti, sidu lpuni.

(9) hisliinidel kehtivad liini algpunktist lpp-punktini kesolevas mruses nimetatud sidupiletid ja -soodustused.

9.  Sidupileti kehtivus rajnud, hilinenud vi katkenud liiniveo korral

(1) Kui liinivedu jb ra, hilineb vi katkeb hissiduki rikke korral liinil vi muul vedajast oleneval phjusel, kehtib sitja ostetud siduigus sihtpunkti judmiseks teistes Tallinna htse piletissteemi hissidukites samal liikumisteel.

(2) Sidupileteid tagasi ei osteta ja mber ei vahetata. Sitmata osa eest sidupileti kehtivusaega ei pikendata ja sidupileti hinda ei hvitata.

(3) rajnud, hilinenud vi katkenud liiniveo tttu sitjale tekkinud kahju ei hvitata.

10.  hiskaardi kehtivus, soetamine ja isikustamine

(1) Isikustatud valideeritud hiskaart kehtib ainult koos isikut tendava dokumendiga.

(2) hiskaart ei ole sidupilet ega muu siduigust tendav dokument.

(3) hiskaarti saab osta mgipunktidest hinnaga 2 eurot.

(4) Isikustatud hiskaart on seotud rahvastikuregistris oleva isiku isikukoodiga ja vimaldab saada sidusoodustust.

(5) hiskaardi isikustamine mgipunktis maksab 1 euro. Veebikeskkonnas www.pilet.ee ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis saab hiskaardi isikustada tasuta.

(6) hiskaardi kontole saab laadida raha ja sidupileti tooteid ning aktiveerida sidusoodustusi.

(7) Uue hiskaardi isikustamisel kanduvad vana isikustatud hiskaardi kontol olevad sidupiletid ja raha jk le uuele isikustatud hiskaardile.

(8) Isikustatud hiskaardi kontole ostetud sidupilet kehtib ainult koos isikut tendava dokumendiga.

(9) Tallinna Linnavalitsus vib vajaduse korral otsustada teatud sitjate kategooriatele tasuta hiskaartide vljastamise.

11.  hiskaardi tagastamine

(1) hiskaarti on vimalik tagastada hendatud Piletite AS-ile, kes maksab hiskaardi tagastajale 2 eurot. Fsiliselt rikutud hiskaarti ei saa tagastada.

(2) E-piletissteemi kaudu ostetud ja Tallinna Transpordi logoga hiskaarti on vimalik tagastada kuue kuu jooksul prast esimest valideerimist hendatud Piletite AS-ile.

(3) Tasuta vljastatud hiskaarti ei saa tagastada.

12.  hiskaardi konto

(1) hiskaardi kontole saab laadida raha ja sidupileteid ning aktiveerida sidusoodustusi.

(2) hiskaardi kontol olevat rahajki saab kontrollida kaarti valideerides vi veebikeskkonnas www.pilet.ee.

(3) hiskaardi kontol oleva rahajgi tagastab hendatud Piletite AS sitjale taotluse alusel.

5. peatkk
SIDUIGUSE KONTROLLIMINE

13.  Siduiguse kontrollimine

(1) Siduigust kontrollivad asjaomase igusega ametiisikud.

(2) Sitja on kohustatud esitama kontrolliigusega ametiisiku esimesel nudmisel sidupileti, valideeritud hiskaardi vi muu siduigust tendava dokumendi.

6. peatkk
LPPSTTED

14.  Mruste kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2012 mrus nr 22 „Tallinna histranspordis sidu eest tasumise kord ja sidupiletite hinnad“ ja 27. jaanuari 2000 mrus nr 3 „Sidu eest tasumise korra kehtestamine Tallinna histranspordis htsesse piletissteemi kuuluvatel liinidel“ tunnistatakse kehtetuks.

15.  Rakendusstted

(1) 30 peva pileteid on vimalik ette osta kuni kolmeks jrjestikuseks ajavahemikuks.

(2) Soetatud 30 peva pilet peab kehtima hakkama hiljemalt 70 peva jooksul ostuhetkest.

(3) ID-pileti ssteemi pevapiletid kehtivad kehtivusaja lpuni ning tunnipiletid kehtivad kuni 30. juunini 2013.

(4) Ostetud pileteid tagasi ei osteta, mber ei vahetata ning sitmata osa eest sidupileti kehtivusaega ei pikendata ega raha ei tagastata.

16.  Mruse justumine

Mrus justub 1. aprillil 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees